NOVINKY

4D LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETI REJUVENACE

Jedná se o laserové ošetření ve 4 krocích během jednoho ošetření. Dochází ke zlepšení kvality pleti již po prvním ošetření.

 4D LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETI REJUVENACE

Jedná se o laserové ošetření ve 4 krocích během jednoho ošetření. Výsledkem je sjednocení tónu pleti, povrchový peeling, conturying obličej, llifting hlubokých vrstev. Dochází ke zlepšení kvality pleti již po prvním ošetření. Doba trvání ošetření je cca 45min až 1hodina. Po výkonu je zčervenání 1-3 dny mírné, možnost make-upu, od 2.-3.dne se doporučuje krém s SPF 50+.

- frekvence ošetření: 3-4 x v rozestupu 1-2 let

- možnost kombinace s jinými metodami

- řeší kvalitu pleti v několika vrstvách, bez nutnosti použití znecitlivující mastí

1. krok: prohřátí zevnitř úst, podpora novotvorby kolagenu a zpevnění zevnitř, ošetřujeme hluboké struktury pleti

2. krok: je podobný prvnímu, ale ošetření pleti probíhá zvenku, možnost ošetření celého obličeje, tvaruje hluboké vrstvy pleti

3. krok: hluboké prohřátí obličeje, zaměřeno na žilky a pigmentace

4. krok: laserový peeling, odstranění pigmentací, projasnění pleti – až v tomto kroku je po výkonu jemné šupinatění pokožky

 

 


1. února 2019

Noviny v omlazení pleti laserem

Další novinkou pro rok 2019 je omlazení očního okolí erbiovým laserem FOTONA DYNAMIS - SMOOTH EYE.

OMLAZENÍ OČNÍHO OKOLÍ LASEREM – FOTONA DYNAMIS/SMOOTH EYE

- jedná se o ošetření laserem, tedy o neinvazivní zákrok, po kterém se může klient/ka krátce po ošetření vrátit k běžným denním aktivitám

- vhodnější pro mladší pacienty

- vyhlazení drobných vrásek bez tukových prolapsů

- 4x v odstupu měsíce po době cca 1-2 let doporučujeme zákrok opakovat

- cca 6 týdnů po zákroku je vhodné používat  krém s SPF 50+, pokud pacient spolupracuje stran fotoprotekce, pak je možné výkon provádět celoročně


1. února 2019

V roce 2019 s novými nabídkami našich služeb !

Pro rok 2019 jsme našim klientů připravili novinky v oblasti estetické medicíny. Máme v nabídce 2 metody pro korekci vrásek a omlazení pleti: biokompatibilní plnivo nové generace ( čistá zesíťovaná sůl karboxymethylcelulózy značky Erelle) a vstřebatelné nitě aplikované jehlou - Regen Lift

ERELLE

- biokompatibilní plnivo nové generace, čistá zesíťovaná sůl karboxymethylcelulózy

- produkt nové generace, zcela biologicky odbouratelný, formující, antibakteriální

- obsahuje 98% vody a absorbovatelný polymer vyrobený z čisté sodné soli karboxymethylcelulózy neživočišného a nebakteriálního původu

- speciálně navržen k vyplňování vrásek a záhybů a k úpravám objemu obličeje

- přípravek nezpůsobuje fibrózu

- rozsah jeho působení v oblasti korekce vrásek a nedokonalostí obličeje od povrchové dermis až po podkožní tkáň

-odhadované trvání efektu dle zvoleného typu 6-18 měsíců

 

 

VSTŘEBATELNÉ POLYDIOXANOVÉ NITĚ APLIKOVANÉ JEHLOU

- Regen Lift

- speciální vlákna vyrobená z hypoalergenního polydioxanu vytvoří v pokožce zpevňující síť, vzniká „kostra“ z nového kolagenu zpevňuje pokožku a brání ochabnutí

- efekt zpevnění díky novotvořenému vlastnímu kolagenu až 2 roky

- výhodou je neviditelnost materiálu, miniaturní vpichy, zákrok pouze za použití anestetického krému.

- vznik modřin a otoků minimální

- čelo, tváře, okolí úst, brada, krk, dekolt, vnitřní strana paží


1. února 2019

Máme smlouvy se všemi pojišťovnami !

1.2.2018 jsme získali smlouvu, pro angiologii (cévní) a dermatologii se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky a tedy dnes slavíme první rok úspěšné spolupráce ! Děkujeme !


1. února 2019

GPDR - informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

GPDR - zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu techto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních

údajů)

I. Správce osobních údajů

DermaVein Esthetic s.r.o. (jméno a příjmení, nebo obchodní firma)

04669975 (identifakní kíčío očoso - IČO)

Ulrichovo náměst 762/6, 50002 Hradec Králové (sídlo)

(elektronická adresa)

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

II. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

poskytování zdravotních služeb

vykazování hrazených zdravotních služeb

vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám

organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)

vedeni evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů

upravujících daně a účetnictví

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

splnění naší zákonné povinnost (zejména zákon c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

jejich poskytováni, zákon c. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištení, zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, zákon c. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, zákon c. 634/1992, o ochraně spotřebitele)

splnění závazku ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato

smlouva nemusí být uzavřena písemně)

1 / 3

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech

kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do

zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištení výše popsaných úcelů zpracovávány vedle

správce také zpracovateli, a to na základe smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným

nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

V. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou c 98/

2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další úcely uvedené v bodu III jsou

zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete našim pacientem, a následně po

dobu jednoho roku poté, co našim pacientem přestanete být

VI. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;

právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;

právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo

zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s vyjímkou jejich

uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže

popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost

osobních údajů ověřit;

zpracování je protprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich

použit;

jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

jestliže jste vznesl/a námitku prot zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude oveřeno, zda

naše oprávněné důvody pro zpracování prevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které

zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za

účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;

právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich

předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů.

Toto právo však máte pouze ohledne těch údajů, které zpracováváme automatzovaně na základě Vašeho

souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb

2 / 3

(např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též

jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.

právo podat stžnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů

dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stžnost mužete podat u dozorového

úřadu v mistě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému

porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170

00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího

(právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracováni

námitku. Námitku mužete vznést na naší adrese uvedené v bodu l. Pokud takovou námitku vznesete, budeme

oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro

zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování

nezbytné pro určeni, výkon nebo obhajobu právních nároků.

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem.

Neposkytnutm Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby,

čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se

týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona c. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování).

3 / 3


24. června 2018

Změna ordinační doby

Od 24.4. 2017 upravujeme naši ordinační dobu. V pondělí bude probíhat ambulance dermatologie jen ve Vrchlabí a naopak do léta máme otevřeno pro klienty s kožní problematikou v Hradci Králové i v pátek

Od 24.4. 2017 v důsledku otevření nové ambulance dermatologie ve Vrchlabí upravujeme ordinační dobu. V pondělí bude probíhat ambulance dermatologie jen ve Vrchlabí a naopak do léta máme otevřeno pro pacienty s kožní problematikou v Hradci Králové i v pátek od 8 do 13:30 hodin. Ordinační doba pro cévní (angiologickou) ambulanci se nemění a zůstává stále, až na malé výjimky, v úterý a ve čtvrtek od 11:30 do 17:00.

23. dubna 2017

Evropský den melanomu

10. května 2017 se DermaVein Esthetic připojuje svojí aktivitou k mezinárodními dni melanomu a nabízí konzultaci a dermatoskopické vyšetření Vašich znamének nebo jiných útvarů na kůži.

10. května je Evropský den melanomu. DermaVein Esthetic se připojuje k této akci a v rámci prevence zhoubného melanomu nabízí celý den bezplatnou kontrolu a konzultaci Vašich znamének a útvarů na kůži. Akce bude probíhat v prostorách naší ordinace na Ulrichově náměstí 10. května 2017 od 8 do 14 hodin.

Maligní melanom je velmi závažné nádorové onemocnění, které i přes zlepšující se zdravotní péči, je zatíženo poměrně vysokou úmrtností. V posledních letech je zaznamenáván dramaticky vyšší výskyt nových případů melanomu. Průměrný věk pacienta s melanomem je 50-55 let, ale není neobvyklé, že se objeví i mezi 10. až 30. rokem života. V Česku má melanom asi 30 tisíc pacientů a stejně jako v případě jiných diagnóz platí, že pokud přijde pacient dříve, zvyšuje se naděje na jeho plné uzdravení.

Zásadní opatření představuje pravidelná a účinná prevence, kterou by měl provádět kožní specialista. Prevence by se měla týkat zejména lidí, kteří se rádi opalují, tráví spousty času na slunci nebo mají anamnézu spálení kůže v mladém věku. Od 30. roku bychom už měli chodit pravidelně jednou za rok. Ke kožnímu lékaři by měli přijít lidé pokaždé, když znaménko začne měnit tvar, barvu, strukturu, nebo začne krvácet. Znaménkům také neprospívá dlouhodobé zatížení a poškozování, jako v případě tlaku spodního prádla a podobně. Na preventivní vyšetření je možné zajít po celý rok a ne jenom v období května, kdy je problematika melanomu zvýšeně diskutována v médiích.

Jste k nám srdečně zváni!